Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Lịch làm việc

Thứ Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối
Thứ Hai 7:30 – 11:30 13:30 – 17:00  
Thứ Ba 7:30 – 11:30 13:30 – 17:00  
Thứ Tư 7:30 – 11:30 13:30 – 17:00  
Thứ Năm     18:30 – 21:30
Thứ Sáu 7:30 – 11:30 13:30 – 17:00  
Thứ Bảy     18:30 – 21:30