Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Lương Phong Nhã

Bác Sĩ CKI. Khoa Sản

Lịch làm việc

Thứ Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối
Thứ Hai      
Thứ Ba      
Thứ Tư      
Thứ Năm      
Thứ Sáu      
Thứ Bảy      
Chủ Nhật